برنامه نوبت اول  

برنامه آزمون یار

دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی شهدای ملی حفاری

(دوره اول)

روز

تاریخ

درس

     

چهارشنبه

19/9/93

مطالعات اجتماعی

یکشنبه

23/9/93

ریاضی

سه شنبه

25/9/93

ادبیات

چهارشنبه

26/9/93

عربی

شنبه

29/9/93

علوم تجربی

دوشنبه

1/10/93

زبان انگلیسی