برنامه نوبت دوم

 

برنامه ارزشیابی نوبت دوم

دبیرستان ( غ ) دخترانه شهدای ملی حفاری ( دوره اول )

سال تحصیلی 95-94

روز

تاریخ

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

یکشنبه

26/2/95

ریاضی

علوم تجربی

قرآن

دوشنبه

27/2/95

مهارت های نوشتاری

مهارت های نوشتاری

---

سه شنبه

28/2/95

---

---

ریاضی

چهارشنبه

29/2/95

علوم

ریاضی

انشاء

شنبه

1/3/95

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

دوشنبه

3/3/95

قرآن

قرآن

عربی

چهارشنبه

5/3/95

زبان انگلیسی

عربی

زبان خارجه

شنبه

8/3/95

پیام های آسمانی

پیام های آسمانی

مطالعات اجتماعی

یکشنبه

9/3/95

---

---

آمادگی دفاعی

دوشنبه

10/3/95

عربی

زبان انگلیسی

املای فارسی

چهارشنبه

12/3/95

املاء

املاء

پیامهای آسمانی